Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Valon Keveys
Yhteystiedot:
 Torikatu 14 B 6
 24100 Salo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Teija Hoikkala
Martinkatu 1 as 23
24100 Salo
0408395934
teija@valonkeveys.fi  tai teija.hoikkala@gmail.com

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaina olevat sekä esim. messuilla palveluista kiinnostuneet asiakkaat (lomakkeella kysytty lupa markkinointiin).

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
1. henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
2. henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (mm. messuilla palveluista kiinnostuneiden henkilötietoja, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 
1. asiakassuhteen hoitaminen
2. uusista palveluista kertominen
3. mahdolliset kampanjahinnat
4. erilaiset tapahtumat

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot:
1. nimi
2. sähköposti
3. puhelinnumero
4. yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
Asiakastiedot:
1. palvelu, jonka asiakas on ostanut
2. tuote, jonka hän on ostanut

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Valon Keveys/Teija Hoikkala, os. Torikatu 14B6, 24100 Salo tai teija@valonkeveys.fi
1. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
3. Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
4. Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
5. Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön,
jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

6. Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen,
voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

7. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
8. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
1. asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
2. asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen ”ota yhteyttä” kautta
3. asiakkaalta itseltään esim. messuilla palveluista kiinnostuneilta (lomakkeella kysytty lupa markkinointiin)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Valon Keveyden ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle,
jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijät: Teija Hoikkala

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Torikatu 14B, Salo

Avoinna sovitusti